בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות
    מפת אתר
العربية   English

בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות

בעל זכות בחירה, שביום הבחירות לכנסת מאושפז בבית חולים, למעט מי שביום הבחירות התקבל לאשפוז במחלקת אשפוז יום – רשאי להצביע בקלפי למאושפזים שתוצב בבית החולים.
מאושפזים, שמסיבות רפואיות אינם ניידים – לא יוכלו להצביע, שכן, הקלפי אינה מתניידת אל החולה.
​​​​

בקלפי למאושפזים יהיו רשאים להצביע גם שוטרים שיוצבו בה לשם שמירת הסדר, וכן, עובדי הצוות הרפואי של בית החולים, אם נוכח מנהל בית החולים או מי שהסמיכו לכך, כי קרוב לוודאי שאותו עובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת.
בטרם תיפתח הקלפי בבית החולים, ייתן האחראי בבית החולים לכל מאושפז אישור בכתב בדבר היותו מאושפז.
 ​​
מאושפז שיתקבל לבית החולים ביום הבחירות עד שעה אחת לפני תום שעת ההצבעה, דהיינו: עד שעה משעת סגירת הקלפי במוסד - יקבל אישור כאמור עם אשפוזו.
מאושפז שיבקש להצביע בקלפי למאושפזים, יידרש להציג את אישור ההצבעה שקיבל ויזהה את עצמו באחד מאמצעי הזיהוי הבאים: תעודת זהות תקינה; דרכון ישראלי תקף; רישיון נהיגה תקף או תעודה צבאית בתוקף (תעודת חוגר, קצין או נגד), תעודת שוטר או תעודת חבר כנסת.
קלפיות למאושפזים יוצבו בבתי חולים (כמשמעותם בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940), המכילים לפחות 50 מיטות לחולים, בהתאם לרשימה שמסר שר הבריאות ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית.
 
אדם המוגבל בניידות, השוהה עקב כך במוסד מוכר, הנמצא בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בו מתגוררים, במהלך חייהם הרגיל, לפחות 50 אנשים המוגבלים בניידות – רשאי להצביע בקלפי שתוצב במוסד בו הוא שוהה.
מוגבל בניידות השוהה במוסד כאמור, שיבקש להצביע בקלפי למאושפזים, יידרש להציג טופס אישור הצבעה (האישור יינתן לו על ידי האחראי במוסד) ויזהה את עצמו באחד מאמצעי הזיהוי האמורים לעיל.